Legalizacja pobytu cudzoziemców – kancelaria oferuje pomoc w legalizacji pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez wsparcie cudzoziemców w uzyskaniu zezwoleń na pobyt czasowy, zezwoleń na pobyt stały oraz zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. Pomagamy również przedsiębiorcom w uzyskaniu zezwoleń na pracę, rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy czy też w uzyskaniu zezwoleń na pracę sezonową. Na życzenie klienta możemy przygotować dokumenty niezbędne w procedurze nadania obywatelstwa polskiego oraz uznania za obywatela polskiego jak również dokumenty potrzebne do potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego. Pomagamy również w procedurze uzyskania Karty Polaka. W ramach usługi oferujemy wypełnienie stosownych wniosków, udział w procedurze administracyjnej przed właściwym organem jak również reprezentację w razie konieczności przed organami II instancji, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.


RODO - opracowujemy polityki bezpieczeństwa oraz inne dokumenty związane z ochroną danych osobowych łącznie z implementacją rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Na życzenie klienta prowadzimy audyt mający na celu wskazanie zakresu implementacji RODO w oparciu o przeprowadzoną analizę ryzyka. W ramach opracowywania niezbędnej dokumentacji sporządzamy m.in. polityki bezpieczeństwa danych osobowych, rejestr operacji przetwarzania danych osobowych, wzory zgłoszenia incydentów oraz inne dokumenty niezbędne do pełnego wdrożenia RODO zależnie od specyfiki podmiotu wdrażającego.


Odszkodowania – oferujemy pomoc w dochodzeniu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych jak również zadośćuczynienia za doznaną krzywdę będących wynikiem wypadków komunikacyjnych oraz błędów medycznych. W ramach usługi kancelaria przeprowadza całość postępowania obejmującego zgłoszenie szkody do firmy ubezpieczeniowej oraz reprezentuje klientów przed sądami wszystkich instancji jak również w postępowaniu egzekucyjnym.


Prawo cywilne – pomagamy w negocjacjach kontraktów oraz zapewniamy kompleksową obsługę prawną podczas realizacji umów. W razie potrzeby możemy zapewnić pomoc w ustanowieniu zabezpieczeń rzeczowych. Prowadzimy również sprawy o zapłatę zarówno na etapie przedsądowym, na etapie dochodzenia należności przed sądami powszechnymi jak również w postępowaniu egzekucyjnym. Reprezentujemy klientów w postępowaniach spadkowych w szczególności dotyczących nabycia i działu spadku.


Prawo handlowe – kancelaria oferuje pomoc dla przedsiębiorców w zakresie szeroko rozumianego prawa handlowego. Nasza oferta obejmuje cały proces związany zarówno z przygotowaniem umów i statutów spółek, postępowaniem rejestrowym dotyczącym tworzenia spółek jak również samej działalności spółki. Na życzenie klientów przeprowadzamy audyt prawny spółek.


Prawo administracyjne – pomagamy naszym klientom w sporządzaniu podań do organów administracji publicznej, reprezentujemy ich w trakcie postępowań administracyjnych przed organami wszelkich instancji, jak również przygotowujemy skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.


Prawo karne – udzielamy całościowej pomocy w charakterze obrońcy w postępowaniach karnych i karnych gospodarczych. Pomoc dotyczy zarówno osób podejrzanych, oskarżonych jak również skazanych. Występujemy w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego.


Prawo pracy – reprezentujemy pracowników i pracodawców w sporach wynikłych ze stosunku pracy, zarówno na etapie przedsądowym jak również w trakcie postępowania sądowego. Ponadto oferujemy pracodawcom pomoc w tworzeniu umów jak również aktów zakładowego prawa pracy takich jaki regulaminy pracy czy też regulaminy wynagradzania.