Andrzej Kosior 

Wieloletni pracownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Od 2008 roku mianowany urzędnik służby cywilnej. W latach 2009 – 2016 sprawowałem funkcje kierownicze m. in. zastępcy dyrektora wydziału. Pełniłem również obowiązki pełnomocnika Wojewody Podkarpackiego do spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Kierując blisko dziewięćdziesięcioosobowym zespołem pracowników, byłem współodpowiedzialny za realizację spraw związanych z obsługą cudzoziemców oraz polityki migracyjnej w województwie podkarpackim.


Odpowiadałem również za realizację szeroko rozumianych spraw obywatelskich na które składały się w szczególności zadania związane z wydawaniem dokumentów paszportowych, zadania dotyczące obywatelstwa polskiego, nadzór nad rejestracją stanu cywilnego oraz zmianą imion i nazwisk, ewidencją ludności w tym sprawy meldunkowe oraz dowodami osobistymi. Brałem udział w wielu kursach i szkoleniach z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, ochrony danych osobowych oraz prawa administracyjnego. Posiadam dostęp do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE.


Byłem też odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie:

  • Paszportowego Systemu Obsługi Obywatela PSO2
  • Wojewódzkiego komponentu krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazów w sprawach cudzoziemców System POBYT
  • Systemu Informacji Schengen SIS
  • Wizowego Systemu Informacji VIS

W latach 2010 – 2016 brałem udział we wdrożeniu Systemu Rejestrów Państwowych SRP na terenie województwa podkarpackiego. W ramach wdrożenia nadzorowałem uruchomienie Systemu Rejestrów Państwowych we wszystkich 160 gminach, w szczególności w komórkach ewidencji ludności, dowodów osobistych i urzędach stanu cywilnego.


Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie obroniłem pracę magisterską z zakresu prawa pracy oraz studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie z zakresu szacowania nieruchomości. Jestem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie.